අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් නව ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් කෙටුම්පතක්

අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් නව ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් පනත් කෙටුම්පතක් අද (08) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත වේ.

අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේ, සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ද දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදය ද අද පැවැත්වෙන බවයි.

මීට අමතරව දූෂණ විරෝධී පනතේ සංශෝධන කිහිපයක් ද අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇති.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *