අධිවේගයේ යන රියදුරන් මේ ගැන කල්පනාවෙන්

අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා රියදුරන්ට මීටර් 50ක පරතරයක් තබාගෙන ධාවනය කරන ලෙස අධිවේගී රථ රථවාහන පොලීසිය දැනුම් දී තිබෙනවා.

අඳුරු ආලෝකයක් පවතින හෙයින් වාහනවල ඉදිරිපස විදුලි ලාම්පු දල්වා ධාවනය කරන ලෙසයි අධිවේගී රථ රථවාහන පොලීසිය රියදුරන්ට වැඩිදුරටත් පවසන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *