උණුසුම් තත්ත්වයක් නිසා පාර්ලිමේන්තුව කල්තැබේ

සභාවේ ඇතිවූ උණුසුම් තත්ත්වයක් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු විනාඩි 10කට කල්තැබීමට තීරණය කළේය.

2022 වසරේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට ගෙවා ඇති ප්‍රතිශතයන් පිළිබඳව නැගූ ප්‍රශ්නයක් නිසා මෙම උණුසුම් තත්ත්වය ඇතිවී තිබුණි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගෙවිඳු කුමාරතුංග මහතා විසින් අදාළ ප්‍රශ්නය යොමුකර තිබූ අතර ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් ඊට නැවත වරක් කල් ඉල්ලීමෙන් මෙම උණුසුම් තත්ත්වය ඇතිවිය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *