ඔන්ලයින් පනත අද විවාදයට ගැනීමට බහුතරයේ එකඟතාව

මාර්ග ගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතතාවය පිළිබද කෙටුම්පත සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු විවාදය පැවැත්වීම ගැන තීරණය කිරීම සදහා පාර්ලිමේන්තුව අත්හිටුවා පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැදවීමට කතානායකවරයාට සිදුවුණා.

අනතුරුව විවාදය පැවැත්වීමට අදාළ ඡන්ද විමසීමෙන් ඊට පක්ෂව ඡන්ද 83ක් හා  විපක්ෂව ඡන්ද 50ක් ලැබුණා.

ඒ අනුව පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම වැඩි ඡන්ද 33කින් සම්මත වුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *