කොත්තු හා ආහාර වර්ග රැසක මිල ඉහළට

හෙට සිට කොත්තුවක් රුපියල් 10කින් හා කෙටි ආහාර වර්ග සියල්ලෙහිම උපරිම මිල රුපියල් 05කින් ඉහළ දැමීමට පියවර ගත් බව ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *