ගාසා තීරයට ඊශ්‍රායලයෙන් පැය 24ක කාලයක්

ගාසා තීරයේ උතුරු කොටසේ සිටින සියලුදෙනා ඉදිරි පැය 24ක කාලය තුළ ගාසා තීරයේ දකුණු දෙසට යායුතු බව ඊශ්‍රායලය පවසා තිබේ.

ඊශ්‍රායලය විසින් ඒ බව නිවේදනය කර ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසා ඇත.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *