නඩුවක් බලන්න සජිත් අධිකරණයට

නඩු විභාගයක් දැක බලාගැනීම සඳහා විපක්ෂ නායක, සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණයට පැමිණ තිබේ.

රාජ්‍ය ඇමතිනි ඩයනා ගමගේ මහත්මියගේ පුරවැසිභාවය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පවතින නඩු විභාගයක් දැක බලා ගැනීම සඳහා ඔහු එලෙස අධිකරණයට පැමිණ සිටින බව වාර්තා වේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *