පකිස්ථාන ජනගහනයෙන් 40% ක් දරිද්‍රතාවයේ

පකිස්ථානයේ  40% ක් පමණ දරිද්‍රතා රේඛාවට වඩා පහළින් සිටින බව ලෝක බැංකු වාර්තාවක් අනාවරණය කරයි.

එම වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන්නේ මිලිටරි , දේශපාලන සහ ව්‍යාපාරික නායකයින්ගේ අවශ්‍යතා මත ගත් ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනය කළ යුතු බවයි.

වෙනස් විය යුතු එරට බදු ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව ද ලෝක බැංකුව අවධාරණය කර තිබේ.

පසුගිය මූල්‍ය වර්ෂය වනවිට පකිස්ථානයේ දරිද්‍රතාව ඉහළ ගියේ සියයට 39. 4 දක්වා ය.

ඒ අනුව මිලියන 231 ක් පමණ වන පකිස්තාන ජනතාවගෙන් මිලියන 95 ක් පමණ දිවි ගෙවන්නේ දරිද්‍රතාවයෙන් ය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *