ප්‍රමෝද්‍ය විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට එයි

ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට පැමිණ තිබේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *