මැණික් ගඟ පිටාර ගලයි – වන්දනාකරුවන්ට දැනුම් දීමක්

මැණික් ගඟ පිටාර ගැලීම හේතුවෙන් සෙල්ලකතරගම පූජා භූමිය ජලයෙන් යටවී තිබෙනවා

එම නිසා පැමිණෙන වන්දනාකරුවන්ට විමසිලිමත් වන්නැයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *