යුක්තිය මෙහෙයුමෙන් ගතවූ පැය 24 තුළ තවත් සැකකරුවන් 1,038ක් අත්අඩංගුවට

 

දිවයින පුරා සිදු කළ යුක්තිය මෙහෙයුමෙන් ගතවූ පැය 24 තුළ සැකකරුවන් 1,038ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසනවා

එහිදී හෙරොයින් ග්රෑම් 417ක් ,අයිස් ග්රෑම් 205ක් සහ මත්පෙති 722ක් පොලිස් නිලධාරීන් භාරයට ගෙන ඇති බව සඳහන්

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *