විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය ගැන මහජන අදහස් ලබා ගැනීම ලබන සතියේ

විදුලි ගාස්තු සංශෝධන යෝජනාව පිළිබඳ මහජන අදහස් ලබා ගැනීම ලබන සතියේ සිට ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේ, විදුලි ගාස්තු සංශෝධන යෝජනාව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් මහජන උපයෝගීතා කොමිසමට භාර දී ඇති බවයි.

කොමිසමේ ප්‍රතිපාදනවලට යටත්ව විදුලිය බිල සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ද උපයෝගීතා කොමිසම සඳහන් කළේ ය

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *