ලබන වසරේදී මැතිවරණ 2ක්

ලබන වසරේදී ජනාධිපතිවරණය මෙන්ම මහ මැතිවරණය ද පවත්වන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.

ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය ඇතුළු වැය ශීර්ෂ කීපයක් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදයට එක්වෙමිනුයි ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළකළේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *