තවත් ආසාදිතයන් 2232ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 2232ක් හදුනාගත් බව රජය පවසයි.

ඒ අනුව මෙරට මෙතෙක් හදුනාගත් ආසාදිතයන් ගණන 218245 දක්වා ඉහල යයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *