ජනාධිපතිවරණයට අදාළව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි 3214ක්

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත ජනපති මැතිවරණයට අදල පැමිණිලි 3214ක් ලැබී තිබෙනවා.

ඉන් 25ක් ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සම්බන්ධ පැමිණිලියි.3087ක් මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලියි.

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *