අද සිටි පාලන මිලට සීනි කිලෝ 5ක්

රජය මඟින් පනවා ඇති පාලන මිලට සතොස හරහා පාරිභෝගිකයින්ට සීනි කිලෝ පහ බැඟින් අද සිට ලබා ගත හැකිය.

පසුගියදා සිනි මිල රුපියල් 200 ට වඩා ඉහළ යෑමෙන් පසු තොග වැටලීම් දිගටම සිදුකළ අතර එම තොග පාලන මිළට සතොස සහ සමූපකාර මඟින් පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දෙන බවට රජය සහතික විය

වැටලීම් සිදු වෙද්දී සීනි කිලෝ 1 බැඟින් ලබා දුන් සතොස පසුව සීනි කිලෝ 3 බැඟින් ලබා දුන්නේ තොග මත පසුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් දෙන බවටද සහතික වෙමිනි

ඒ අනුව අද සිට සීනි කිලෝ 1ක් රුපියල් 122 කට ද රතු සීනි කිලෝවක් රුපියල් 125 ක පාලන මිලක් යටතේ ලබා ගත හැකිය

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *