උසස් පෙළ වෘත්තීය විෂය ධාරාව හදාරන සියලු සිසුන්ට රුපියල් 500ක දෛනික දීමනාවක්

උසස් පෙළ වෘත්තීය විෂය ධාරාව හදාරන සියලුම සිසුන්ට රුපියල් 500ක දෛනික දීමනාවක් ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා. 2017 වසරේදී ආරම්භ කෙරුණු වෘත්තීය විෂය ධාරාව මේ වනවිට පාසල් 310 ක සිදු කෙරෙනවා.

ඒ යටතේ වෘත්තීය විෂයන් 26ක් හැදෑරීමට සිසු දරු දැරියන්ට අවස්ථාව දී ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ. සාමාන්‍ය පෙල සමත්, අසමත් භාවය නොසලකා උසස් පෙළ වෘත්තීය විෂය ධාරාව හැදෑරීමට මෙහිදී සිසු දරු දැරියන්ට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා.