රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා මේ මාසයේ සිටම රුපියල් 5,000ක දීමනාවක්

රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා මෙම මස සිට රුපියල් 5,000ක දීමනාවක් ලබා දීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.

2024 අයවැය මගින් ලබන අප්‍රේල් මාසයේ සිට ගෙවීමට යෝජිතව තිබූ රුපියල් 10,000 ක ජීවන වියදම් දීමනාවෙන් රුපියල් 5,000ක මුදලක් එලෙස ලබා දීමටයි අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත්තේ.

ඊට අදාළ යෝජනාව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *