විදුලිබල, ඛනිජ තෙල් ඇතුළු සේවා කිහිපයක් අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත්කරමින් අතිවි⁣ශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

විදුලි බල සැපයීම, ඛනිජ තෙල්, තැපැල් සහ රෝහල් සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ, ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නියෝගයකට අනුව ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසිනි.

ඒ අනුව විදුලිබල සැපයීම සම්බන්ධයෙන් වන සියලුම සේවා, ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන හා ඉන්ධන සැපයීම හෝ බෙදාහැරීම, තැපැල් සේවය, රෝහල්වල, සාත්තු නිවාසවල, බෙහෙත් ශාලා හා වෙනත් සමාන ආයතනවල රෝගීන් නඩත්තු කිරීම සහ පිළිගැනීම, රැකවරණය, පෝෂණය කිරීම, ප්‍රතිකාර කිරීම සම්බන්ධව අවශ්‍ය හෝ කළ යුතු ඕනෑම විස්තරයක සියලු සේවා, වැඩ හෝ ශ්‍රමය එලෙස අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත්කර තිබේ.

එම අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත්තේ, අදාළ ආයතනවලින් පසයනු ලබන සේවාවන් සමාන්‍ය ජන ජීවිතය පවත්වා ගෙන යෑම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය බැවින් එම සේවාවල අවහිරයක් හෝ බාධාවක් විය හැකි බව සැළකිල්ලට ගනිමිනි.

You May also like

1 Comment

  1. අද පාන්දර 0500 සිට විදුලිය නු/ හඟුරන්කෙත ප්‍රදේශයට ඇනහිට ඇත. ල.වි.බ.මණ්ඩල දුරකතනද අක්‍රියව ඇත.
    වගකිව යුත්තෙක් අවධානයක් නොකරන බව කිවයුතුය .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *