මෙරටදී නිෂ්පාදිත ආරක්‍ෂිත උපකරණ තොගයක් පාර්ලිමේන්තුවට

දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදිත ආරක්‍ෂිත උපකරණ තොගයක් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ ආරක්‍ෂාව සදහා ලබාදී තිබෙනවා.

ගුවන් ආරක්‍ෂක කටයුතු තහවුරු කිරීම සදහා භාවිත කරන ප්‍රතිඩ්‍රෝන ක්‍රියාකාරී පද්ධතියක් සහ ආරක්‍ෂක සන්නිවේදන උපාංග මෙම උපකරණ තොගයට ඇතුළත්.

මෙම උපකරණ ආනයනය කළේ නම් ඒ සදහා වැයවන මුදල රුපියල් මිලියන 19 කට ආසන්නයි. එහෙත් මෙම උපකරණ දේශීය නිපදවීම සදහා වැයවී ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 7 කට ආසන්න මුදලක්.

මෙම උපකරණ මෙරටදී නිපදවා ඇත්තේ ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේ ආරක්‍ෂක පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *