ජාතික හැදුනුම්පත් කඩිනමින් ලබා ගැනීමට දුරකථන අංකයක්

ජාතික හැදුනුම්පත් ඉල්ලුම් කර ඇති අයෙකුට එය කඩිනමින් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් 0115 226 126 ට හෝ 0115 226 100 යන දුරකථන අංකවලට අමතන ලෙස පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තු ඉල්ලීමක් කරනවා.

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *