අනතුරට ලක්වූ ගුවන් යානයේ ඡායාරූප

ගුවන් හමුදා චීනවරාය කඳවුරු ප්‍රදේශයේදී අනතුරට ලක්වූ ගුවන් හමුදාවට අයත් පුහුණු ගුවන් යානයේ ඡායාරූප පහතින් දැක්වෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *