කබ්රාල්ගේ විදෙස් ගමන් තහනම දීර්ඝ කෙරේ

හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ට පැනවූ විදෙස් ගමන් තහනම දීර්ඝ කර තිබෙනවා

ඒ අනුව ජූලි මස 25 වෙනිදා දක්වා විදෙස් ගමන් තහනම දීර්ඝ වනු ඇති

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.