මහ බැංකුවෙන් හදිසි නිවේදනයක්

පිරමීඩාකාර ව්‍යාපාරවල නිරතවීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කරයි.

එවැනි ව්‍යාපාරවල යෙදෙන බවට සඳහන් ආයතන කිහිපයක නම් ලැයිස්තුවක් ද මහ බැංකුව විසින් නිවේදනය කර තිබේ.

එම සම්පුර්ණ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *