ජල සම්පාදන මණ්ඩලයෙන් නිවේදනයක්

පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය නිසා, ජල සැපයුමට බාධා මතුව ඇති බැවින් නළ ජලය අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු සඳහා පමණක් භාවිතා කරන්න.

ජල සම්පාදන මණ්ඩලයෙන් නිවේදනයක්.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *