තවත් කොරෝනා රෝගීන් 257 ක්

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 257 ක් හමුවී තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *