වෙලේ සුදාගේ තවත් ගෝලයෙක අල්ලයි

වෙලේ සුදාගේ තවත් ගෝලයෙකු මීගොඩ-මාදුලාව ප්‍රදේශයේදී හෙරොයින් සමඟ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති පොලීසිය පවසනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *