අද උදේම අනුරාධපුර රෝහල මංකොල්ලකයි- ගිනි තබා සේප්පුව හිස් කරයි

අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ සරප් නිලධාරියාගේ කාර්යාල කාමරයේ ලිපි ගොනු කිහිපයකට ගිනි තබා ගණකාධිකාරිවරයාගේ මුදල් සේප්පුව කඩා එහි තිබූ රුපියල් ලක්ෂ 63ක මුදලක් අද (03) සොරා ගෙන ගොස් ඇතැයි අනුරාධපුර පොලිසිය පවසනවා.

රෝහලේ සනීපාරක්ෂක කම්කරුවන් විසින් ගණකාධිකාරිවරයාගේ නිලකාමරය සහ සරප් කාර්යාලය සුද්ද පවිත්‍ර කිරීමේදි සරප් කාමරයෙන් දුමක් පිටව යනු දැක ඒ පිළිබඳව රෝහල් පොලිසියට දන්වා තිබුණා.

පරීක්ෂා කිරීමේදී එහි ලිපි ගොනු කිහිපයක් ගිනි ගෙන තිබූ බව පොලිසිය සඳහන් කරනවා.

ගණකාධිකාරිවරයාගේ කාමරය පරීක්ෂා කිරීමේදී එහි තිබු මුදල් සේප්පුව විවෘත කර ඇති බවත් මුදල් කිසියම් පිරිසක් විසින් සොරා ගෙන ඇති බවත් අනාවරණය වී තිබෙනවා.

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *