රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියා සඳහා ‘පිරවිය යුතු අයදුම්පත් ආකෘතිය’ මෙන්න

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහනේ අයදුම්පත් ආකෘතියක් අද (07) දින නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම ආකෘතිය පහතින් දැක්වෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *