විසර්ජන කෙටුමිපතට මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය

ලබන වසර සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුමිපතට මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේදී අනුමැතිය හිමිවිය.

විසර්ජන පනත් කෙටුමිපත පළමු වර කියවීම ලෙස පසුගිය සැප්තැම්බර් මස 29 වෙනිදායි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරිණි

පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත්වූ මෙම විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතෙහි ඇතුළත් ඇස්තමේන්තුගත රජයේ සමස්ත වියදම රුපියල් කෝටි පන්ලක්ෂ දහ තුන් දහස් හාර සියයක් වන අතර රාජ්‍ය ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා වියදම රුපියල් කෝටි එක්ලක්ෂ පනස් දෙදහසකි .

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *