ලාංකිකයින්ට සහ විදේශිකයින්ට රජයේ රෝහල්වල ගෙවන වාට්ටු පහසුකම් සැලසීමට අනුමැතිය

ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට සහ විදේශිකයින්ට රජයේ රෝහල්වල ගෙවන වාට්ටු පහසුකම් සැලසීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි ව තිබේ.

You May also like

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *