ඇමති බන්දුල වැඩ අල්ලයි

අද (23) ජනමාධ්‍ය ඇමතිවරයා වශයෙන් දිවුරුම් දුන් බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පොල්හේන්ගොඩ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයට පැමිණ තම ධූරයේ රාජකාරි ආරම්භ කර තිබෙනවා

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයට අමතරව ප්‍රවාහන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා වශයෙන්ද බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අද (23) දිව්රුම් දෙනු ලැබුවා

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.