අප්‍රේල් මාසයේ සිට උප්පැන්න සහතිකය වෙනස් වෙන හැටි

ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට යටත්ව උප්පැන්න සහතික නිකුත් කිරීමට රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව භාෂා ත්‍රිත්වයම ඇතුළත් වන පරිදි උප්පැන්න සහතික සැකසීම ඉදිරියේදී සිදුවන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ.

එම කටයුතු ලබන අප්‍රේල් මාසය තුළ ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

නිකුත් කීරිමට නියමිත නව උප්පැන්න සහතිකය විශේෂ ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන්ට යටත්ව නිකුත් වනු ඇති.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *