පාන් 10කින් බසී

පාන් මිළ අද (31) රාත්‍රී සිට රුපියල් 10 කින් අඩු වන බව බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය කියා සිටී. එසේම අනෙකුත් බේකරි නිෂ්පාදනද රුපියල් 10කින් අඩුකිරීමට තීරණය කර තිබේ’

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *