අය වැය හෙට පාර්ලිමේන්තුවට

නොවැම්බර් මාසයේදී ඉදිරිපත් කිරීමට යෝජිතව තිබූ අයවැය හෙට (05) මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

අයවැය යෝජනා හෙට දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව,අයවැය දෙවන වර කියැවීමේ විවාදය මාර්තු 6 වැනි දින සිට 12 දා දක්වාද කාරක සභා අවස්ථා විවාදය මාර්තු 13 දා සිට අප්‍රේල් 05 දා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයයි.

අය වැය තුන්වන වර කියැවීමේ විවාදයේ ඡන්ද විමසීම අප්‍රේල් 05 දා සිදු කෙරෙනු ඇති.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *