ලංවිම ඊ-බිල්පත් කෙටි පණිවුඩ සේවාව ගැන දැනුම් දීමක්

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඊ-බිල්පත් කෙටි පණිවුඩ සේවාව දැන් සිංහල හා දමිළ භාෂාවන්ගෙන් ලබා ගත හැකි බව එම මණ්ඩලය පාරිභෝගිකයින්ට දැනුම් දෙයි.

ඒ සදහා පහත පරිදි අදාළ භාෂාවන් සදහා ලියාපදිංචි විය හැකිය

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *