විදුලි බිඳවැ‍ටුම් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේදී ප්‍රමාදවිය හැකියි – CEB

ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් විදුලි බිඳවැ‍ටුම් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේදී ප්‍රමාදයන් සිදුවිය හැකි බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ වැඩබලන සාමාන්‍යාධිකාරි ඉංජිනේරු ඩි.සි.ආර්. අබේසේකර මහතා සදහන් කරයි.

වර්තමානයේ රටෙහි පවත්නා ඉන්ධන අර්බුදය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයටද අභියෝගයක්ව ඇත. විදුලි බිඳවැ‍ටුම් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සහ නඩත්තු කටයුතු සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ක්ෂේත්‍ර සේවයේ රථ වාහන යොමු කිරීමේදී ඉන්ධන හිඟය හේතුවෙන් ප්‍රමුඛතාවයන් හඳුනා ගනිමින් වාහන යොමු කිරීමට ලංවිමට සිදුව ඇත.

ඒ හේතුවෙන්, හදිසි විදුලි බිඳවැ‍ටුම් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේදී යම් ප්‍රමාදයන් සිදුවිය හැකි බව ඒ මහතා පවසයි.

සම්පත් සීමිතවීමේ අභියෝගය ලංවිම පාලනයෙන් බැහැර කරුණක් වුවද, පාරිභෝගික ජනතාව වෙත සිදුවන අපහසුතාවයන් අවම කරගැනීම සඳහා හැකි ඉක්මනින් විදුලිය සැපයීමට සැමවිටම කැපවී සිටින බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් සදහන් කර සිටියි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.