ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත වෙනස් නොවෙයි

ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත තවදුරටත් පවතින මට්ටමේම පවත්වාගෙන යාමට ඊයේ රැස්වූ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

මේ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 14.50 සීමාවේත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 15.50 සීමාවේත් පවත්වා ගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *