චිලී වසර14ක් පෙම්කල පෙම්වතිය සමගින් යුග දිවියට

ජනප්‍රිය ගායක චිලී යුඟ දිවියට පිවිස තිබෙනවා.

ඉතා චාම් විවාහ උත්සවයක් වූ එම අවස්ථාවේ සුන්දර සේයා රූ කිහිපයක් පහතින්.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.