කොළඹ වාරයේ කෙටුම්පත ගැන පෙත්සම් සලකා බැලීම අද ආරම්භ කරයි

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පතට එරෙහිව ඉදිරිපත් වී ඇති පෙත්සම් සලකා බැලීම 5 වන දිනටත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී අද ආරම්භ වුණා.

ඒ, අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *