පොල් සඳහා පාලන මිලක්

වෙළඳපොළේ ඉහල ගොස් ඇති පොල් සඳහා පාලන මිලක් පැනවිය යුතු බව පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සුරීකා අත්තනායක සඳහන් කළේ පොල් ගෙඩියක් සඳහා රුපියල් 75 ක පාලන මිලක් පැනවිය යුතු බවට වන යෝජනාවක් දැනටමත් රජයට ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *