කොරෝනා ඉවරයි..? – ලංකාවේ සුපිරි සාදයක් (VIDEO)

කොරෝනා ව්‍යසනය අමතක කරමින් චන්දිමාල් ජයසිංහගේ උපන්දින සාදයට කලාකරුවන් කලාකරිනියන් ඇතුළු පිරිස සහභාගිවූ අයුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

 

https://www.facebook.com/www.truenews.lk/videos/1532349703616060

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *