කොවිඩ් අසාදිතයින්ගේ වාර්තාව නිකුත් කෙරේ

අද උදැසන 6 ට නිකුත් වූ දිවයින පුරා කොවිඩ් අසාදිතයින්ගේ වාර්තාව මෙන්න ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *