කිරි ගොවීන් මැසිවිලි නගයි.. තවත් මිල වැඩි කරන්න..

අවම වශයෙන් දියර කිරි ලීටරයක් සඳහා රුපියල් 150ක වත් මිලක් ලබාදිය යුතු බව කිරි ගොවීන් කියා සිටිනවා.

ඒ අනුව දැනට රුපියල් 85ත් 95ත් අතර මිලක පවතින දියර කිරි ලීටරයක් සඳහා රුපියල් 5ක මිල වැඩි වීම ප්‍රමාණවත් නොවන බව එම ගොවීන් සඳහන් කළා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.