සල්ලි නැති රටේ ‘ඩොලර් ලක්ෂ පහක් වටිනා සිරින්ජර්’ කුණු ගොඩේ

සාක් සංවර්ධන අරමුදල (මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය) මගින් 2015දී පරිත්‍යාගයක් ලෙස ඇමරිකන් ඩොලර් ලක්ෂ පහක් වටිනා සිරින්ජර් පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යංශයට ලබා දී ඇතත් ඒවා කල් ඉකුත් වනතෙක් භාවිතයට ගෙන නොමැති බව වාර්තා වනවා.

මෙම සිලින්ජර ඒකක එක්ලක්ෂ හතළිස් පන්දහස (Disposal Single use syringe 24 G 20M1) ගුවන් තොටුපොළෙන් නිෂ්කාශනය කර ගැනීමට දින 105ක කාලයක් ගතව තිබෙනවා.

මිලියන හයක නිෂ්කාශන ගාස්තුව ඇතුළුව රුපියල් මිලියන 15.7ක් ඒ සඳහා වැය කර ඇති අතර එම සිලින්ජර් බෙදානොහැර පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය පරිශ්‍රයේ හා නයිනමඩම චින්තන මධ්‍යස්ථානයේ රඳවා තිබූ බව විමර්ශනයේදී හෙළිවී තිබුණා.

එම සිලින්ජර්වල ජීව කාලය 2017 මාර්තු, ජුලි හා ඔකා්තෝබර් මාසවලදී ඉකුත් වී තිබෙනවා.

You May also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.