එවරස්ට් කන්දේ උස ගැන ‘සැකයක් නිසා ‘ යළි ගණනය කරයි

එවරස්ට් කදු වැටියේ උස යළි මැනීමට නේපාලය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ සඳහා විශේෂ කණ්ඩායමක් යොමුකර තිබෙනවා.

2015 වසරේ හටගත් භූමි කම්පාවත් සමඟ වෙනසක් සිදුවී ඇතිද? යන්න සෙවීමයි මෙහි අරමුණ. ඉන්දියාව 1954වසරේදී සිදුකළ ගණන් කිරිම්වලට අනූව කදු මුදුනේ උස මීටර් 8848ක්. දේශගුණ විපර්යාස ඇතුළු විවිධ කරුණු හේතුවෙන් අයිස් කදු දියවීම් ඇතුළු සිදුවීම් රැසක් පසුගිය කාලයේ වාර්තා වුණා. ඒ පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමුකර ඇති බවයි නේපාල විශේෂඥ කණ්ඩායම සඳහන් කරන්නේ.

නවීන තාක්ෂණික උපකරණ ඔවුන්ට ලබාදී තිබෙනවා. 1999 වසරේදී ඇමරිකා විශේෂඥ කණ්ඩායමක්ද එවසරස්ට් කන්දේ උස මැනීමට පියවර ගත්තා. එහිදී පැවති තත්ත්වයට වඩා මිටර් දෙකක් එය උස බවයි ඔවුන් සඳහන් කළේ. ජී පී එස් තාක්ෂණය ද ඊට යොදාගෙන තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *