මාඳුරු ඔය ජලාශයට පාවෙන සූර්ය බලාගාරයක්!

මාඳුරු ඔය ජලාශයේ පාවෙන මෙගා වොට් 100ක සූර්ය බලාගාරයක් ඉදිකිරිම සඳහා රජය සැළසුම් කර තිබෙනවා.

ඒ සඳහා වන ව්‍යාපෘතියට අදාළව ඒකාබදධ ක්‍රියාකාරී කමිටුවක් පත් කිරිමට මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හා විදුලි බල හා බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවි කරුණානායක යන මහත්වරුන් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වුණා.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය, ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය හා ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය යන ආයතනවල ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිතයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සූර්ය පැනල හා විදුලිය ගබඩා කළ හැකි විද්‍යුත් කේෂ යොදාගෙන සූර්ය බලශක්තිය ගබඩා කරන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරිම සඳහා කැනඩා රජය විසින් යෝජනාවක්ද ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය කැනේඩියන් සෝලර් ආයතනය සමග ඒකාබද්ධ හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමටත් ඒ පිළිබඳව ක්‍රියාකාරී කමිටුවක් පත් කිරීමටත් මෙම කැබිනට් යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *