ලොව මුල්ම පියාඹන මෝටර් රියට අනුමැතිය හිමි වෙයි

ලොව මුල්ම පියාඹන මෝටර් රථය සඳහා අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

එෆ් ඒ ඒ ආයතනය ඊට අනුමැතිය දී තිබේ. පැයට සැතපුම් 100ක වේගයෙන් අඩි 10000 ක් උඩින් මෙම පියාඹන මෝටර් රියට පියාසර කළ හැකිය. මෙය 2022 වසරේ එළිදැක්වේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *