කොළඹ Trillium සුපිරි නිවාස සංකීර්ණයෙන් කොරෝනා රෝගීන් 4ක් හමුවේ

කොළඹ 8 ප්‍රදේශයේ Trillium Residencies සුපිරි නිවාස සංකීර්ණයෙන් කොරෝනා රෝගීන් හතරදෙනෙක් හඳුනා ගෙන තිබෙනවා.

එකම නිවසේ සිවු දෙනෙකුට රෝගය වැළඳී තිබුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *