ඉන්ධන මිල ඉහලට

fuel-prices-revised

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වනපරිදි ඉන්ධන මිල ඉහල ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් රුපියල් 2 කින්ද, ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් රුපියල් 4 කින් හා සුපර් ඩීසල් රුපියල් 4කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.